Gmina Jedlińsk

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę – do pobrania poniżej ».
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym i finansowym – do pobrania poniżej ».
 3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bądź jej nie otrzymaniu – do pobrania poniżej ».
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisdo pobrania poniżej ».
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – do pobrania poniżej ».

Sposób załatwienia:

 1. Wydanie decyzji.

Termin załatwienia:

Wydanie decyzji następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.


Miejsce załatwienia/komórka odpowiedzialna:

Urząd Gminy w Jedlińsku

Referat Podatków i Opłat
Parter, pok. 1, 5 i 9, II piętro, pok. 33
tel. 48 32 13 066
Osoby odpowiedzialne:

 • podatek rolny, leśny i od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne (umorzenia zaległości): Krystyna Antosiewicz, Anna Walczak – pok. 9
 • podatek rolny, leśny i od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia odsetek): Agnieszka Dziubińska, Joanna Simlat – pok. 1
 • podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna: Renata Nowocień - pok. 33
 • opłata za ogspodarowanie odpadami komunalnymi (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia odsetek): Marta Feruś – pok. 5

Referat Rolnicta, Środowiska i Gospodarki Gruntami
Parter, pok. 3
tel. 48 32 13 098
Osoba odpowiedzialna:

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (umorzenia zaległości): Wioleta Siwiarek

Opłata skarbowa:

Nie podlega opłacie.


Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900).

Uwagi:

 1. Złożenie wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy.
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę za ostatni rok podatkowy (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, bądź inny) wraz z ich korektami;
  • aktualne informacje o sytuacji finansowo-ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa (np. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, bądź inne);
  • w przypadku osób fizycznych wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym – do pobrania poniżej ».
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - do pobrania poniżej »;
  • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia - do pobrania poniżej »;
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (w przypadku umorzenia, odroczenia, bądź rozłożenia na raty).
 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810), na formularzu którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia - do pobrania poniżej ».

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnoszone za pośrednictwem organu Wójta Gminy Jedlińsk. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Jedlińsk lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


Druki do pobrania:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę (wersja do wydruku)
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę (wersja edytowalna)
Wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (wersja do wydruku)
Wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami (wersja edytowalna)
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/rozłożenie zapłaty podatku na raty (wersja do wydruku)
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/rozłożenie zapłaty podatku na raty (wersja edytowalna)
Oświadczenie o stanie majątkowym i finansowym (wersja do wydruku)
Oświadczenie o stanie majątkowym i finansowym (wersja edytowalna)
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bądź jej nie otrzymaniu (wersja do wydruku)
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, bądź jej nie otrzymaniu (wersja edytowalna)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja do wydruku)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja do wydruku)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna)

Format składanego formularza: A4.

Wniosek i załączniki należy wydrukować obustronnie w formacie A4 w trybie czarno-białym (monochromatyczym). Preferowany wydruk laserowy.


INNE: Brak

Banery

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.